Statements of company PromoTron Solutions a.s.

On this page you will find all the important notices to all shareholders.

PŘEMĚNA AKCIÍ (15.3.2019)

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI PROMOTRON SOLUTIONS a.s., V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

Společnost InnoData Invest s.r.o., se sídlem Čirůvková 127/10, Pitkovice, 104 00, Praha 10, IČO: 068 60 745 společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290283 (dále jen „Jediný akcionář“), zastoupena jednatelem Danielem Frouzem, nar. 11. 6. 1982, bytem Nad vodovodem 1107/37, Strašnice, 100 00 Praha 10, jakožto Jediný akcionář společnosti PromoTron Solutions a.s., IČO: 070 29 918, se sídlem Praha 10, Čirůvková 127/10, Pitkovice, 104 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23378, (dále jen „Společnost“), učinila dne 13. 3. 2019 ve formě notářského zápisu č. NZ 368/2019 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení s ustanovením § 529 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, následující

rozhodnutí:

Jediný akcionář Společnosti tímto rozhoduje o přeměně 10 ks (slovy: deseti kusů) akcií vydaných ve formě listinného cenného papíru na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), tak, že každá akcie se štěpí na 10.000 (slovy: deset tisíc) kmenových akcií na jméno v listinné podobě s novou jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých).

Jediný akcionář rozhodl o přeměně všech akcií Společnosti tak, že podoba všech akcií Společnosti se mění z listinné na zaknihovanou.

Jediný akcionář určuje lhůtu k výměně dosavadních akcií na zaknihované akcie, respektive k jejich odevzdání ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v délce 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním věstníku.

Společnost tímto vyzývá akcionáře Společnosti k odevzdání akcií do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku.

PromoTron Solutions, a.s.
Daniel Frouz,
statutární ředitel

Stay informed

We send a newsletter with news maximum once a month. You can unsubscribe any time.